Kontrollansvarig

Byggherrens uppdrag till kontrollansvarig bör vara skriftligt och baserat på ABK 96. Viktigt är att byggherren och kontrollansvarig är överens om uppdragets omfattning, Gå därför igenom projektet och kryssa i de punkter på checklistan som ni är överens om ska ingå i kontrollansvarsuppdraget. De uppgifter som är ålagda kontrollansvarig enligt PBL Plan- och bygglagen, är markerade med *

 

Checklista kontrollansvarig

  • Programskedet
    Bistå med råd om projektgenomförandet, val av konsulter och entreprenadform. Medverka som projektledare Delta i utarbetandet av programhandlingar Genomgång av byggherrens kvalitetssystem * Bevaka att blanketter och anmälningar till byggnadsnämnden lämnas in.* Bevaka eventuella behov av tillstånd ifrån myndigheter ( andra än BN)* Medverka vid val av konsulter Granska berörda företags kvalitetssystem o kvalitetsplaner* Kontrollera ansvariga personers och entreprenadföretags egenkontroll Kontrollera certifieringar och typgodkännanden.
  • Projekteringsskedet
    Medverka vid projekteringsmöten Granska bygglovshandlingar Medverka vid möten med byggnadsnämnden Medverka vid val av entreprenörer och entreprenadform.
  • Byggskedet
    Granska bygghandlingar Medverka vid byggsamråd.* Medverka vid byggmöten Vara närvarande vid kontroller ock besiktningar enligt principer i kontrollplanen* Utföra kontroller ock besiktningar gällande entreprenaden utöver lagstadgade krav. Utföra särskild dokumentation av bygget med foto eller video. Anmäla till byggnadsnämnden att bygget är slutfört och kontrollplanen är genomförd, samt begära att slutintyg utfärdas.* Denna checklista bifogas som bilaga till KA avtalet.